Олон улсад англи хэл заах ЭРХТЭЙ боллоо.
TESOL /The teaching of English as a second foreign language/
Канадын Конкордиа их сургуулийн TESOL диплом.